اکسترود پروفیل آلومینیوم

به فرآیندی میگویند که در طی آن بیلت های آلومینیوم ، تحت فشار از داخل قالب با شکل خاص رد میشود و سطح مقطعی را تولید می کنند.
اکستروژن روش های مختلفی دارد که عمومی و ساده ترین شکل آن به صورت اکسترود مستقیم است.

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل

در واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم علاوه برکنترل حین تولید شاخه به شاخه وثبت شماره تولید روی تک تک شاخه ها جهت پیگیری بعدی انجام می‌شود. همچنین در واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم ثبت شرایط تولید روزانه برای هرقالب اعم از ضایعات حاصل شده و راندمان تولیدنهایی برای هرمقطع به صورت جداگانه جهت کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم درمرحله بعدی شرایط تولید هرقالب ثبت می‌گردد.

پروفیل های ساختمانی و دکوراسیون

این پروفیل ها علیرغم وزن کم ، سختی ، پیچش و انعطاف پذیری زیادی را ارائه می دهند. صافی سطح و یکدست بودن طیف رنگی برای این پروفیل ها بسیار مهم است. از این پروفیل ها برای ساخت پنجره ها ، درها و نمای ساختمان ، لوازم و مبلمان اداری و … استفاده می شود.